Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Koszty utrzymania

Czcionka:

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 11/2019 Starosty Węgrowskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2019 r. wynosi 3,132,00 zł (trzy tysiące sto trzydzieści dwa 00/100)

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Szanowni Państwo

Administrator stosuje przepisy o ochronie danych osobowych, jak również ściśle przestrzega zasad dotyczących ich przetwarzania:

 • Przetwarza zgodnie z prawem, rzetelnie i przejrzyście;

 • Przetwarzając dane ogranicza się do celu w jakim zostały zebrane;

 • Dba o to, aby dane były prawidłowe i aktualizowane na bieżąco;

 • Zbiera tylko takie dane, które są niezbędne do realizacji przyjętego celu;

 • Dba o integralność i poufność zebranych danych;

 • Ogranicza ich przechowywanie do czasu realizacji celu.

Zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dokonujemy wszelkiej staranności, aby Państwa dane osobowe były w należyty sposób chronione.

Informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Samorządowy Dom Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” w Ostrówku mający swoją siedzibę przy ul. Zacisznej 8, 07 – 132 Ostrówek, nr tel.: 25 675 52 05, e – mail: sdps@op.pl.

2. Administrator na podstawie art. 37 ust. 1 lit. a RODO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje operacje przetwarzania danych osobowych, z którym można kontaktować się telefonicznie nr 512 323 044 lub pod adresem: iod@fus-system.pl.

3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, b, c, d e RODO oraz wielu ustaw i rozporządzeń krajowych między innymi:

- Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1508);

- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 506);

- Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 1040);

- Ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz.217);

- Statutu Samorządowego Domu Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” w Ostrówku (Uchwała nr XLI/294/2017 Rady Miejskiej w Łochowie).

Dane osobowe są przetwarzane w celu: realizacji zadań statutowych miedzy innymi świadczenia usług bytowych, opiekuńczych oraz wspomagających w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców, realizacji umów związanych z obsługą SDPS, jak również realizacji zadań pracodawcy w związku z zatrudnieniem pracowników.

4. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie wynikającym z ich zakresów obowiązków.

5. Odbiorcami danych osobowych będą organ prowadzący Gmina Łochów w ściśle określonych przypadkach, organy publiczne, instytucje upoważnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, takie jak Sąd, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja itp.

6. Posiadane przez nas dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Dane osobowe, które zostały nam udostępnione na podstawie zgodny będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane i przez okres niezbędny do ich realizacji, na żądanie ich właściciela mogą być usunięte.

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych osoby, której dane dotyczą;

 • prawo sprostowania danych ( które są nieprawidłowe);

 • prawo usunięcia danych (tylko takich, które były pozyskane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą);

 • prawo ograniczenia przetwarzania w określonych w art. 18 RODO przypadkach (tylko takich, które były pozyskane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą);

 • prawo przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO).

 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w związku z naruszeniem przepisów o ochronie tych danych


9. Dane organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

ADMINISTRATOR